Konkurs Na Satyryczną Kartkę Bożonarodzeniową
KONKURS NA SATYRYCZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Galeria Satyry „Na Tynku” ogłasza konkurs na satyryczną kartkę Bożonarodzeniową. Prace można nadsyłać do końca listopada na adres siedziby galerii:
Klub 22, ul. Czarnohucka 22,
42-600 Tarnowskie Góry

z dopiskiem „Konkurs na satyryczną kartkę świąteczną”.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 12 XII 2008 w Klubie22 o godzinie 20.00.


REGULAMIN
• Organizatorem Konkursu Satyrycznego "Na Tynku" jest Tarnogórska Galeria Satyry "Na Tynku".
• Konkurs Satyryczny NATYNKU 2008  jest konkursem otwartym.
• Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne wykonane w dowolnej technice, będące oryginałami.
• Hasłem Konkursu Satyrycznego "Na Tynku 2008" jest Satyryczna Kartka Bożonarodzeniowa
• Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane w innych konkursach.
• Format prac: maksimum A4.
• Niepodpisane prace należy składać lub przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu, w terminie do dnia 30 listopada 2008r. (nie decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Galeria Satyry "Na Tynku"
Tarnowskie Góry
Klub22 w Czarnej Hucie
ul. Czarnohucka 22
z dopiskiem: NATYNKU 2008

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie.
• Każdą pracę konkursową należy na odwrocie podpisać godłem (pseudonimem), a do prac konkursowych należy dołączyć zaklejoną kopertę, w której znajdą się: imię i nazwisko, adres, telefon, ewentualnie także e-mail autora.
• Autor wyraża zgodę na publiczne ujawnienie przesłanych danych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
• Prace zgłoszone do konkursu będzie kwalifikować do wystawy jury, w składzie powołanym przez organizatorów
Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe (rzeczowe):
I miejsce: Złota cegła
II miejsce: Srebrna cegła
III miejsce: Ceglasta cegła
oraz możliwe nagrody pozaregulaminowe patronów.
• Prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych lub ich nieprzyznania przysługuje Jury. Decyzje Jury są ostateczne.
• Wyniki konkursu oraz przyznanie nagród odbędzie się dnia 12 grudnia 2008 r., w Klubie 22.
• Laureaci konkursu zostaną wcześniej powiadomieni osobiście, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie galerii www.natynku.klub22.art.pl oraz na newsy.sadurski.com.
• Wybrane prace nadesłane na konkurs po zakończeniu wystawy będą eksponowane w Galerii Satyry w Klubie 22 oraz stronach internetowych naszych patronów medialnych (Dobry Humor, tygodnik Gwarek, Portal Powiatu Tarnogórskiego).
Wybrane prace konkursowe trafią na nowy serwis elektronicznych kartek portalu www.sadurski.com, wraz z podaniem imienia i nazwiska autora!
• Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania, wykorzystywania ich prac na wszelkich polach eksploatacji dla celów reklamowych, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu w formie katalogu i innych materiałów promocyjnych związanych z konkursem.
•  Prace nagrodzone oraz przekazane przechodzą na własność organizatorów i zostaną włączone do zbiorów powstającej Galerii Satyry "Na Tynku".
• Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.
Brak zdjęć w tej galerii.

Galeria Satyry Na Tynku
Mirosław Ogiński - 506419568
Małgorzata Burzka-Janik - 604645132
Adam Morawiec - 601408378
Mieczysław Filak - 694529565
ul. Czarnohucka 22
42-600 Tarnowskie Góry
natynku@onet.eu

Galerie: